Privacyverklaring RoSein Meubelstoffering

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG is de opvolger van en aanscherping op de Wet bescherming persoonsgegevens en is van toepassing op iedereen die met persoonsgegevens werkt of verwerkt. Dit geldt ook voor Rosein Meubelstoffering.

Doeleinden van gegevensverwerking
RoSein Meubelstoffering verwerkt uw persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen bij het invullen van het contactformulier op de website of via de e-mail aan RoSein Meubelstoffering zijn verstrekt. RoSein Meubelstoffering kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over uw organisatie/bedrijf/activiteiten, uw vraag.

Waarom heeft RoSein Meubelstoffering deze gegevens nodig?
RoSein Meubelstoffering verwerkt uw persoonsgegevens:

  • om contact met u te kunnen op nemen.
  • voor de facturering

Hoelang bewaart RoSein Meubelstoffering uw gegevens?
RoSein Meubelstoffering bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om bovenstaande doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden bij beeindiging van het contact of opdracht nog 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden dan kunt u dit kenbaar maken via info@roseinmeubelstoffering.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

RoSein Meubelstoffering zorgt voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers van RoSein Meubelstoffering voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Delen met anderen:
RoSein Meubelstoffering verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting bv. aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Uw rechten als betrokkene:

U kunt bij RoSein Meubelstoffering laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren.

Cookies:

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze website beter op de gebruikerswensen aan te passen. RoSein Meubelstoffering verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt. Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser van uw computer.

Wijziging van de privacyverklaring:

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door RoSein Meubelstoffering te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen over het privacy beleid bij RoSein Meubelstoffering kunt u stellen via e-mail:

info@roseinmeubelstoffering.nl

 

versie : 1 juli 2019